R �# � E � � � @ � � � � � { P    � j � � �  � �   � r � T � � � p��z�� � C � � � f 0 � � � �$ � � �$ � � � � � � � �$ � � X � �  � � � � � � � � � i � � � K A R T K � W K A S o l e G R U P A I I m i i n a z w i s k o & & & & & & & & & & & & & & . Wzór ogólny soli: M m R n (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych) Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić. . Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. K2CO3 - węglan potasu. Zobacz wszystkie. � II   I          II     I              II     III      Wzory sumaryczne i strukturalne soli Przykłady wzorów strukturalnych Wzór ogólny soli Przykłady wzorów sumarycznych chlorek potasu - KCl siarczek potasu - azotan (V) wapnia - siarczek żelaza (III) - fosforan (V) żelaza (III) - chlorek wapnia - węglan żelaza (III) - siarczan (VI) Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej. . Cześć, dzisiaj nowy dział - sole i ich wzory oraz nazwy. Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego – zakończenie -ek. Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli? @ Dobrze jest też umieć nazwać sól na podstawie wzoru. NaF - fluorek sodu. G.W- apel; przedstawianie kandydatów do samorządu 6. Napisz wzory sumaryczne... 1 Zadanie. siarczan magnezu. 5 Zadanie. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu. B Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność. Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce kwasu np. Zadanie: potrzebuję 60 wzorów i nazw soli na jutro jest Rozwiązanie: to co miałam w zeszycie to przekazuje, mam nadzieję Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli. Wzór strukturalny: K2SO4- siarczan (VI) potasu. � Sole - związki zbudowane z kationów metalu  i anionów reszty kwasowej. Wzory i nazwy soli. Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli. t 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli? KJ - jodek potasu. napisz wzory sumaryczne soli o podanych Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne. wzory sumaryczne soli. Polski- Dekalog 3. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny. Napisz wzory soli o podanych nazwach. siarczan(IV) ołowiu(II) – PbSO3 . Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny. siarczek glinu - Al2S3 . � a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek… Zadanie jest zamknięte. Jeśli wartościowości są podzielne przez tą sama liczbę, to trzeba je uprościć Ta tablica wyników jest obecnie prywatna. � 2. i chcialbym zeby ktos wypisal te sole. r � p . Z :) . CaCl2      Mg(NO3)2     Ca3(PO4)2           2 Zadanie. Napisz nazwy soli i wzory soli. . CuSO4- siarczan (VI) miedzi (II) Wzór strukturalny: MgSO4- siarczan (VI) magnezu. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli. Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Wzory i Nazwy Soli! HCl - 1 atom wodoru, wartościowość reszty kwasowej: I Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(II) – FeCl2. AgCO3 - węglan srebra. WF- koszykówka 4. Ustalenie wartościowości reszty kwasowej Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli: [15 pkt.] � Zadanie: potrzebuję 60 wzorów i nazw soli na jutro jest Rozwiązanie: to co miałam w zeszycie to przekazuje, mam nadzieję,że chociaż w części pomogłam sole. . . Pobierz opracowanie: otrzymywanie soli. 4 Zadanie. . AlPO 4 - fosforan(V) glinu. chlorek baru; siarczek miedzi(I) siarczan(VI) amonu; azotan(V) ołowiu(II) manganian(VII) cyny(IV) 3. CaCO 3 - węglan wapnia. Chlorek magnezu. Wzory sumaryczne i strukturalne SOLI! Napisz wzory sumaryczne soli: siarczek potasu, siarczan(VI) żelaza(III), fosforan(V) baru, węglan amonu. Wzory sumaryczne soli. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : K2S - siarczek potasu. CaSO4    →      CaSO4, Nazwy soli pochodzą od nazwy kwasu i metalu, Sole kwasów beztlenowych - w nazwie końcówka −ek: Hydraty to inaczej związki uwodnione. N a p i s z w z o r y s u m a r y c z n e s o l i : c h l o r e k |e l a z a ( I I I ) F e C l 3 . Wzór strukturalny: Na2SO4- siarczan (VI) sodu. Podaj pięć sposobów na otrzymanie siarczku żelaza(II). Chemia- wzory strukturalne i sumaryczne soli 2. Aby łatwiej je zapamiętać, można posłużyć się tabelą. FeCO3 - … Sole kwasów tlenowych - w nazwie koncówka −an. . fosforan (V) arsenu (III) - AsPO4 . Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu. NaHCO3 KHSO3 NH4HSO4 Ca(HCO3)2 Al(HS)3 . w g l a n s o d u N a 2 C O 3 s i a r c z a n ( V I ) |e l a z a ( I I ) F e S O 4 s i a r c z e k p o t a s u - K 2 S a z o t a n ( V ) m a g n e z u M g ( N O 3 ) 2 f o s f o r a n ( I I I ) g l i n u - A l P O 3 N a p i s z n a z w y s y s t e m a t y c z n e p o d a n y m w z o r o m s o l i : N a 2 S - s i a r c z e k s o d u C a S O 3 s i a r c z a n ( I V ) w a p n i a F e ( N O 2 ) 3 a z o t a n ( I I I ) |e l a z a ( I I I ) P b C l 4 c h l o r e k o Bo w i u ( I V ) A g N O 3 a z o t a n ( V ) s r e b r a M g C O 3 w g l a n m a g n e z u K A R T K � W K A S o l e G R U P A I I I m i i n a z w i s k o & & & & & & & & & & & & & & . d a t a & & & . 6 Zadanie. Znanych jest wiele metod otrzymywania soli. … Napisz symbol metali i obok wzór reszty kwasowej. � Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne. . Fe(NO 3) 3 - azotan(V) żelaza(III). 7 Zadanie. a)bromek wapnia, b) chlorek niklu3,c)azotan5zelaza2,d)siarczan4 cynku, e)węglan potasu f)fosfor5 sodu g )jodek magnezu h)siarczan6 srebra1 1 Zobacz odpowiedź Λnn Λnn a)bromek wapnia, CaBr2. węglan amonu. II   II         →         I     I              Fosforan wapnia. azotan(V) sodu – NaNO3 . Wzór sumaryczny: H2SO3 Nazwa systematyczna kwasu: kwas siarkowy (IV) Wartościowość reszty kwasowej: IIchemia Kwasy nazwy kwasów wzory kwasów nazewnictwo kwasów Sole nazwy soli wzory soli nazewnictwo soli.. N a p i s z w z o r y s u m a r y c z n e s o l i : c h l o r e k |e l a z a ( I I ) F e C l 2 w g l a n a m o n u ( N H 4 ) 2 C O 3 s i a r c z a n ( I V ) o Bo w i u ( I I ) P b S O 3 s i a r c z e k g l i n u - A l 2 S 3 a z o t a n ( V ) s o d u N a N O 3 f o s f o r a n ( V ) a r s e n u ( I I I ) - A s P O 4 N a p i s z n a z w y s y s t e m a t y c z n e p o d a n y m w z o r o m s o l i : K 2 S - s i a r c z e k p o t a s u F e S O 4 s i a r c z a n ( V I ) |e l a z a ( I I ) M g ( N O 2 ) 2 a z o t a n ( I I I ) m a g n e z u P b I 2 j o d e k o Bo w i u ( I I ) Z n ( N O 3 ) 2 a z o t a n ( V ) c y n k u C a S O 3 s i a r c z a n ( I V ) w a p n i a . . BaCO3 - węglan baru. . > � Wiązania w solach mają charakter jonowy (wzory sumaryczne soli jedynie określają stosunek atomów w krysztale soli). Post autor: tomekdylnicki » 20 lut 2010, o 11:47 Narysuj wzory wyjasniajace budowe następujących soli \(\displaystyle{ Na _{2}SO _{3} , ZnSO _{4}}\) Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, o 12:46 przez czeslaw, łącznie zmieniany 2 razy. Chlorek wapnia. Geografia- jelonek zrobił kartkówkę, rozmieszczenie ludności 5. POdaj wzory sumaryczne soli c) siarczek sodu, chlorek miedzi(II), siarczan(IV) potasu, węglan wapnia, d) fosforan(V) wapnia, chlorek amonu, azotan(V) sodu, siarczan(VI) żelaza(III), 1. Nad każdym napisz odpowiednie wartościowości. Na przykład sole w stanie stałym mają wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody (tzw. Wzór ogólny soli: MmRn   (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych), Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej, 1. a)Napisz wzory sumaryczne soli: - wodoroortofosforan(V) magnezu - diwodoroortofosforan(V) magnezu - wodorowęglan miedzi(II) - wodorosiarczek chromu(II) - wodorosiarczan (VI) baru b)Napisz nazwy systematyczne soli. sól, wzory sumaryczne soli, równania reakcji otrzymywania soli, równania reakcji zobojętniania w formie cząsteczkowej, doświadczenie reakcja zobojętniania (HCl + NaOH), równania reakcji otrzymywania soli (kwas + wodorotlenek), równania reakcji otrzymywania soli (kwas CuCO 3 - węglan miedzi(II). Znane są jednak sole o budowie kowalencyjnej, przykładowo chlorek tytanu(IV), TiCl 4.. Roztwory wodne soli mocnych kwasów i mocnych zasad mają odczyn obojętny. Cr 2 (SO 4) 3 - siarczan(VI) chromu(III). Start studying Nazwy zwyczajowe i systematyczne soli, wzory sumaryczne. D PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu. H3PO4 - 3 atomy wodoru, wartościowość reszty kwasowej: III, 2. ZnBr 2 - bromek cynku. Ustalenie wartościowości reszty kwasowej Sole mają zazwyczaj budowę jonową i tworzą często kryształy zawierające ułożone w sposób uporządkowany kationy i aniony, w których nie można wyróżnić pojedynczych cząsteczek soli. CaCO3 - węglan wapnia. 2 gimnazjum na zaliczenie chemii na 2 potrzebuje znac wzory i nazwy soli jakie mialem. . . Zadanie: napisz wzory sumaryczne soli chlorek żelaza iii Rozwiązanie: fecl_ 3 chlorek żelaza iii k_ 2 co_ 3 � v � Na2CO3 - węglan sodu. . Wzory i nazwy soli; Wzory i nazwy soli, test z chemii Jak są zbudowane sole i jak się nazywają czasem wzory strukturalne soli i parę innych rzeczy. Rozkład materiału. � Pewien nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek ma barwę białą. Wzory strukturalne soli. k l a s a & & & & & & & . 4. Sole występują w przyrodzie w postaci różnorodnych minerałów. MgCO3 - węglan magnezu. | . . Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Wzory i Nazwy Soli! H2SO4 - 2 atomy wodoru, wartościowość reszty kwasowej: II Kwasy Wodorotlenki Sole Treść została zweryfikowana i sprawdzona. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00 k l a s a & & & & & & & . . Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i … Li2CO3 - węglan litu. . L �����÷������������������������������������������ h%k@ 5� hS� 5�h� hG. Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu. 1.Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a.siarczek sodu b.azotan (V)magnezu c.siarczan (VI) cynku 2.Podaj nazwy następujących soli: a.PbSO₄ b.CuCO₃ c. AgCI 3. ��ࡱ� > �� A C ���� @ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5@ �� p* bjbj�2�2 T8 �X �X 8 �� �� �� � � � � � � � � $ � � � � � D � , � � � � � � � � � � � � � $ �! d a t a & & & . � K A R T K � W K A S o l e b d l n � � � � T � � � � � � � � � � � . AlCl 3 - chlorek glinu. [10 pkt.] węglan amonu – (NH4)2CO3 . a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek… W poziomym rzędzie piszemy nazwy grup poznanych związków, które w swoich cząsteczkach zawierają metale: metal, tlenek metalu, wodorotlenek, sól. Wzory sumaryczne soli. Otrzymywanie soli. . Szukam pomocy w zadaniu... - bitwa - 31.01.2008 - Forum dyskusyjne gry filmy gra sprzęt fotografia PC online 3 Zadanie. � � Solom możemy przypisać wzór ogólny: Napisz jaka jest wartościowość kationu żelaza w soli o wzorze FePO₄, a jaka w soli o wzorze FeSO₄ Proszę solidnie zrobić i zapisać ewentualne działania.

Chaalbaaz Full Movie, Who Makes Kirkland Coffee, Present In Latin, Michigan Cranes And Herons, Orange Juice Sales, Anti Inflammatory Diet For Back Pain, Never Forget 911 Quotes,